[tintuc]
<data:blog.title/> Lấy tiêu đề tên blog
<data:blog.url/> Lấy link blog
<data:blog.homepageUrl/> Lấy  link blog
<data:blog.pageTitle> hoặc <data:blog.pageName/> Lấy tên trang, tên bài viết
<data:blog.blogId> Lấy ID của blog
<data:blog.metaDescription/> Lấy dữa liệu mô tả của blog
<data:blog.searchLabel/> Lấy tên label

Trên đây là một số lệnh cơ bản, và còn rất nhiều các lệnh khác.
Xem thêm dữ liệu tại đây: https://blogger-developer-data.blogspot.com/

Mục dích của nó là gì? Tự động lấy thông tin dữ liệu của blog, không cần phải nhập bằng tay nếu sử dụng các lệnh trên.
[/tintuc]

TEL 097 1539 681